Miere de Albine


Alte acte normative

Hotararea nr. 213 din 17 martie 2010
pentru completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008- 2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia
Actul a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 198 din 29 martie 2010
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-

2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 3 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu urmatorul cuprins:

Art. 42. - Pentru acţiunile realizate in anul 2010, prevazute in Program, termenul-limita de depunere a cererii si a documentelor care o insotesc este 16 august 2010.

2. La articolul 10, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:

(12) Pentru anul 2010, valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este in limita sumei de 6.685.562,5 lei, conform prevederilor Deciziei Comisiei Europene din data de 17 august 2007, prin care s-a aprobat Programul national apicol pentru perioada 2008-2010 in temeiul Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului, precum si contributia financiara a Comisiei Europene la acesta.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Mihail Dumitru
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

 

Legea nr. 266/2009 pentru modificarea si completarea art. 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 13 iulie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic

Articolul 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

 (3) Amplasarea stupilor de albine pe terenurile detinute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanta de cel putin 5 m fata de caile ferate, drumurile publice sau hotarele proprietatilor din domeniul public sau domeniul privat, intravilan sau extravilan.

2. Dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alin.(4) si 5), cu urmatorul cuprins:

(4) Daca distanta fata de obiectivele prevazute la alin.(3) este mai mica de 5 m, stupii de albine trebuie sa fie despartiti de acestea printr-un gard, zid, plasa ori alt obstacol prin care albinele sa nu poata patrunde in zbor, cu o inaltime minima de 2 m, masurata de la nivelul solului si care sa continue pe aceeasi linie inca 2 m
dincolo de stupii amplasati la extremitatile stupinei.
(5) Numarul familiilor de albine amplasate pe teren, conform obligatiilor prevazute la alin.(3) si (4), nu este limitat.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

Hotararea nr. 402 din 1 aprilie 2009

pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia
Actul a fost publicat in Monitorul Oficial Nr 251 din 15 aprilie 2009

 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 416 din 3 iunie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. In anexa nr. 1, la punctul 1 subpunctul 1.1 litera a), liniuta a patra se modifica si va avea urmatorul cuprins:Sa detina si sa completeze carnetul de stupina, document elaborat de forma asociativa si aprobat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, conform legislatiei în vigoare, din care sa rezulte ca familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale
2.  In anexa nr. 1, la punctul 1 subpunctul 1.2 litera a), liniuta a sasea se modifica si va avea urmatorul cuprins:Sa detina si sa completeze carnetul de stupina, document elaborat de forma asociativa si aprobat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, conform legislatiei în vigoare, din care sa rezulte ca familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;
3. In anexa nr. 1, la punctul 2 litera a), liniuta a opta se modifica si va avea urmatorul cuprins:Matcile provenite din ferme de elita sau multiplicare sunt achizitionate de la unitati acreditate de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie «Prof. dr. G. K.
Constantinescu», conform criteriilor de acreditare a stupinei de elita sau multiplicare, prevazute în legislatia în vigoare."4. In anexa nr. 2, la articolul 3, litera k) se abroga.
5. In anexa nr. 2, dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:
Art. 41. Pentru actiunile realizate în anul 2009, prevazute în Program, termenul-limita de depunere a cererii si a documentelor care o însotesc este 15 august 2009.
6.  In anexa nr. 2, la articolul 10, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:(11) Pentru anul 2009, valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este în limita sumei de 6.652.471 lei, conform prevederilor Deciziei Comisiei din data de 17 august 2007 prin care s-a aprobat Programul national apicol pentru perioada 2008-2010 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului, precum si contributia financiara a Comisiei Europene la acesta.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie Sarbu
Ministrul finantelor publice,

 
Hotararea nr. 556 din 28 mai 2008


 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia
Actul a fost publicat in Monitorul Oficial Nr. 416 din 3 iunie 2008.
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, in conformitate cu prevederile art. 105-110 din sectiunea VI „Dispozitii speciale privind sectorul apicol" a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 299 din 16 noiembrie 2007, precum si cu ale Deciziei Comisiei Europene din 17 august 2007 privind aprobarea Programului de imbunatatire a productiei si a comercializarii produselor apicole, elaborat de Romania in temeiul Regulamentului Consiliului nr. 797/2004, avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole
comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1.
Se aproba Programul national apicol pentru perioada 2008-2010, prevazut in anexa nr. 1.
Art. 2.
Se aproba Normele de aplicare a Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, prevazute in anexa nr. 2.
Art. 3.
Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza: p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian

ANEXA Nr.1: PROGRAMUL NATIONAL APICOL pentru perioada 2008-2010

Scopul programului:

Romania, conform art. 105 alin. (1) din Regulamentul Consiliului nr. 1.234/2007, trebuie sa stabileasca pentru o perioada de 3 ani un Program national apicol care sa vizeze imbunatatirea conditiilor de producere si comercializare a produselor apicole, denumit in continuare Program. Scopul de baza al Programului este sprijinirea activitatilor care favorizeaza obtinerea in toate stupinele a produselor de cea mai inalta calitate, precum si profilaxia si combaterea varoozei.
Actiunile care pot fi incluse in Program sunt urmatoarele:
a) asistenta tehnica pentru apicultori si grupuri de apicultori;
b) lupta contra varoozei;
c) rationalizarea transhumantei;
d) masurile de asistenta pentru laboratoarele de analiza a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii;
e) masurile de asistenta pentru repopularea septelului apicol comunitar;
f) colaborarea cu organismele specializate in realizarea de programe de cercetare aplicata in domeniul apiculturii si al produselor apicole.
Programul a fost elaborat impreuna cu reprezentantii organizatiilor profesionale apicole, legal constituite, si cuprinde reglementarea masurilor de ajutor financiar pentru actiunile privind lupta contra varoozei si repopularea septelului apicol, care vor fi finantate din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si din bugetul national, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006.
Celelalte actiuni prevazute in Regulamentul Consiliului nr. 797/2004 privind actiunile de imbunatatire a conditiilor de productie si comercializare a produselor apicole sunt excluse din Program, deoarece acestea raman a fi finantate prin Programul national pentru dezvoltare rurala, conform Regulamentului Consiliului nr. 1.698/2005 din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).Prin Decizia Comisiei din 17 august 2007 s-au aprobat Programul
national apicol pentru perioada 2008-2010 in temeiul Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului, precum si contributia financiara a Comisiei Europene la acesta.Regulamentul (CE) nr. 797/2004 al Consiliului a fost inlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007, in care au fost preluate prevederile din Regulamentul (CE) nr. 797/2004.

ANEXA Nr. 2: NORME de aplicare a Programului national apicol pentru perioada 2008-2010
Art. 1.
(1) Beneficiarii Programului, asa cum sunt definiti in anexa nr. 1, solicita anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative din care fac parte, legal constituita conform legislatiei in vigoare, si depun la sediul acesteia urmatoarele documente justificative:
a) cerere pe baza careia solicita ajutorul financiar cuvenit si in care se mentioneaza acordul acestora de derulare a ajutorului prin intermediul formei asociative;
b) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca acestia nu au mai solicitat ajutor financiar prin intermediul altei forme asociative;
c) copie de pe actul de identificare - B.I./C.I., in cazul persoanelor fizice;
d) copie de pe certificatul unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice;
e) copie de pe adeverinta care sa ateste proprietatea si numarul familiilor de albine inscrise in Registrul agricol, eliberata de consiliul local;
f) copie de pe atestat sau certificat ori diploma care sa confirme pregatirea apicultorului in domeniul apicol;
g) copie de pe documentul de inregistrare/autorizare sanitara veterinara, eliberat de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza careia isi desfasoara permanent activitatea exploatati a/unitatea.
(2) Beneficiarii Programului, crescatori de familii de albine ecologice, solicita anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative din care fac parte, legal constituita conform legislatiei in vigoare, si depun la sediul acesteia documentele prevazute la alin. (1), la care se anexeaza:
a) copie de pe fisa de inregistrare a producatorului in agricultura ecologica, aprobata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
b) copie de pe contractul producatorului ecologic incheiat cu un organism de inspectie si certificare, aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
c) copie de pe certificatul de confirmare/conformitate elaborat de organismul de inspectie si certificare, pentru familiile in conversie sau certificate;
d) copie de pe certificatul de atestare ecologica a familiilor de albine sau certificatul MAsTER insotit de anexa, pentru solicitantii care fac parte dintr-o schema de certificare „in grup", dupa caz, eliberat de organismul de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu care producatorul a incheiat contract.

Art. 2.

(1) Forma asociativa legal constituita are obligatia de a pastra la sediul acesteia urmatoarele:
a) documentele prevazute la art. 1;
b) procesul-verbal din care sa reiasa ca membrii formei asociative au primit de la aceasta medicamentele in vederea combaterii varoozei, matcile, roiurile la pachet, roiurile pe faguri sau familiile de albine solicitate;
c) calendarul tratamentelor intocmit si urmarit de reprezentantii formei asociative;
d) registrul membrilor care au solicitat ajutor financiar.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) se arhiveaza conform legislatiei in vigoare si sunt puse la dispozitia reprezentantilor compartimentului de inspectie din cadrul centrelor judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, precum si organelor de control abilitate.

Art. 3.

Forma asociativa legal constituita, pe baza cererilor si a documentelor depuse de membrii sai, depune la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza caruia isi are sediul inregistrat in actele de constituire, urmatoarele documente:
a) cererea de solicitare a ajutorului financiar pentru fiecare actiune in parte;
b) centralizatorul membrilor asociatiei care solicita ajutor financiar pentru fiecare actiune in parte;
c) copii de pe actele de constituire ale formei asociative legal constituite;
d) documentul de identitate bancara al formei asociative legal constituite;
e) copie de pe factura fiscala de achizitie a produselor de combatere a varoozei;
f) copie de pe factura fiscala de achizitie a matcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine;
g) copie de pe documentele fiscale de efectuare a platii produselor de combatere a varoozei;
h) copie de pe documentele fiscale de efectuare a platii matcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine;
i) copie de pe certificatul de origine care atesta provenienta matcilor din ferme de elita acreditate de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie si autorizate sanitar-veterinar;
j) copie de pe declaratia de conformitate care atesta provenienta matcilor din ferme de multiplicare acreditate de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie si autorizate sanitar-veterinar;
k) devizul de cheltuieli cu medicamentele folosite pentru combaterea varoozei pe familia de albine, conform schemei de tratament.

Art. 4.

Pentru actiunile realizate in anul 2008, prevazute in Program, termenul-limita de depunere a cererii si a documentelor care o
insotesc este 1 august 2008.

Art. 5.

(1) Dupa finalizarea procesului de inregistrare si verificare a cererilor depuse de formele asociative legal constituite, centrele
judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, intocmesc si transmit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura centralizatorul cu solicitarile ajutorului financiar pentru fiecare actiune in parte, in vederea stabilirii nivelului ajutorului financiar, in limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene din data de 17 august 2007.
(2) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura transmite centrelor sale judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, nivelul ajutorului financiar in cadrul fiecarei actiuni prevazute in Program.

Art. 6.

(1) Centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, dupa calcularea si aprobarea sumelor aferente cererilor, intocmesc si transmit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura o situatie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata ajutorului financiar.
(2) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura intocmeste si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale o situatie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata ajutorului financiar. privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 416 din 3 iunie 2008

Art. 7.

In baza situatiilor centralizatoare ale sumelor solicitate pentru plata ajutorului financiar, transmise de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Ministerului Economiei si Finantelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, insotita de situatia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata ajutorului financiar.

Art. 8.

Dupa aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de catre Ministerul Economiei si Finantelor, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimenteaza contul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, care, pe baza cererilor aprobate, vireaza sumele cuvenite in conturile solicitantilor ajutorului financiar, conform legislatiei in vigoare.

Art. 9.

(1) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura elaboreaza formularistica de solicitare, inregistrare, centralizare, procedurile de desfasurare a activitatii si procedura de control conform riscurilor evaluate, in vederea aplicarii actiunilor cuprinse in Program.
(2) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pune la dispozitia solicitantilor formularistica si documentatia necesara realizarii actiunilor cuprinse in Program.
(3) Forma asociativa legal constituita, pe parcursul unui an, prezinta o singura data, la prima solicitare, actele de identificare, in copie, precum si originalele pentru autentificare.
(4) Forma asociativa legal constituita va anunta orice modificare privind identificarea ei la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, in termen de 5 de zile lucratoare de la respectiva modificare.

Art. 10.

(1) Pentru anul 2008, valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este in limita sumei de 6.717.150 lei, conform prevederilor Deciziei Comisiei din 17 august 2007 prin care s-a aprobat Programul national apicol pentru perioada 2008-2010 in temeiul Regulamentului (CE) nr.  797/2004 al Consiliului, precum si contributia financiara a Comisiei Europene la acesta.
(2) In cazul in care suma solicitata de beneficiari prin intermediul formei asociative legal constituite si aprobata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura se incadreaza in limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene din data de 17 august 2007, nivelul ajutorului financiar se stabileste la valoarea de achizitie,fara TVA, a medicamentelor in vederea combaterii varoozei, a matcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri si a familiilor de albine, conform facturii.
(3) In cazul in care suma solicitata de beneficiari prin intermediul formei asociative legal constituite si aprobata de Agentia de Plati
si Interventie pentru Agricultura depaseste suma aprobata prin Decizia Comisiei Europene din data de 17 august 2007, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura stabileste nivelul ajutorului financiar la valoarea cea mai mica de achizitie, fara TVA, a medicamentelor in vederea combaterii varoozei, a matcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri si a familiilor de albine, conform facturii, pentru toti beneficiarii.
(4) In cazul in care si dupa aplicarea prevederilor alin. (3) se depaseste suma aprobata prin Decizia Comisiei Europene din data de 17 august 2007, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura stabileste nivelul ajutorului financiar ca procent din valoarea cea mai mica de achizitie, fara TVA, a medicamentelor in vederea combaterii varoozei, a matcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri si a familiilor de albine, conform facturii, pentru toti beneficiarii, pana la limita sumei aprobate.
 

 


5.0 stars based on 695 reviews

Spune-ne parerea ta despre acest material:Din aceeasi categorie: Ghidul apicultorului
 • Anul Apicultorului- Luna Octombrie
  Anul Apicultorului- Luna Octombrie

  Luna Octombrie reprezinta practica luna cu care se incheie anul apicultorului. Albinele ies foarte rar din stup, daca sunt conditii meteorologice prielnice si zile insorite, in care temperaturile sa fie destul de ridicate. In regiunile in care toamna soseste mai tarziu, si sunt inca zile calduroase, albinele eclozionate in luna Septembrie ies si efectueaza zboruri in apropierea stupilor. Nu mai au resurse de polen si nectar, insa pentru ele sunt importante aceste zboruri, primele si ultimele inainte de inceperea iernatului.[...]

 • Ce trebuie sa faceti pentru a imbunatati culesul
  Ce trebuie sa faceti pentru a imbunatati culesul

  Asa cum spuneam si in materialele anterioare, culesul nu este mereu la fel de productiv. Exista o serie de factori care pot influenta productivitatea albinelor atunci cand vine vorba de culesul polenului si a nectarului sau de prepararea mierii. Din fericire, exista cateva metode pe care daca le veti folosi veti reusi sa anihilati acele influente negative, iar productia de miere va fi sporita.[...]

 • Anul Apicultorului- Luna Septembrie
  Anul Apicultorului- Luna Septembrie

  Luna Septembrie este prima luna de toamna. Cu toate ca din punct de vedere calendaristic echinoctiul de toamna are loc la 23 Septembrie, toata luna este considerata ca fiind de toamna. Ziua scade tot mai mult, iar temperaturile nocturne sunt din ce in ce mai mici. Este luna in care albinele incep sa se pregateasca din ce in ce mai intens pentru iernat, iar comportamentul lor cunoaste anumite schimbari importante. [...]

 • Factorii care influenteaza culesul albinelor
  Factorii care influenteaza culesul albinelor

  Apicultorii au grija toata perioada iernatului de albinele lor, iar incepand din primavara, este firesc sa astepte roadele eforturilor depuse timp de mai multe luni. Exista, evident, si o motivatie economica a acestui lucru, caci nu este deloc usor sau ieftin sa intretina cineva multi stupi, luni la randul, fara a scoate niciun profit. Asadar culesul albinelor este esential pentru apicultor, care din comercializarea produselor apicole va trebui sa isi amortizeze cheltuielile si sa faca si un anumit profit.[...]


Mierea de albine

Mierea de albine este un lichid vascos, cu o densitate mare, cu miros si gust specific, care depind de plantele din care a fost recoltata.

Culoarea mierii de albine poate varia de la galben pal pana la nuante rosiatice sau chiar brun inchise, in functie de plantele de la care au fost recoltate nectarul si polenul.

Mierea curata se cristalizeaza in cateva luni de la colectare, fapt care atesta ca mierea de albine este pura si are un continut redus de apa.

Principalele proprietati terapeutice ale mierii de albine sunt:
- antibacterian - distruge anumite bacterii, datorita flavonidelor si enzimelor pe care le contine

- antibiotic, antimicrobian - are proprietatea de a fi un antibiotic cu spectru larg

- antioxidant - distruge radicalii liberi si previne imbatranirea prematura

- anti-inflamator - poate reduce inflamatiile

- bio-stimulator - furnizeaza energie ce stimuleaza functiile organismului

- curativ - poate ajuta la vindecarea multor afectiuni sau rani

- diuretic - stimuleaza diureza

- depurativ - stimuleaza si ajuta eliminarea de toxine din organism

- energetic - datorita continutului mare de zaharuri furnizeaza rapid foarte multa energie

- imunostimulant - stimuleaza imunitatea organismului si-l ajuta sa lupte mai bine cu infectiile

- emolient - mai ales cand este aplicata local; atrage apa